جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

 

جزیزه متحرک

طراحی آشپزخانه با دکوراسیون داخلی جزیره شکل، مزایای زیادی دارد که  از این فواید داشتن فضایی باز و مرکز گرا، امکان نمایش تزیینات آشپزخانه و امکان طراحی مشابه و هماهنگ کابینت ها و سایر مبلمان منزل را می توان نام برد. داشتن جزیره ای متحرک با پایه های چرخ داد امکان ایجاد چیدمان هایی متفاوت را در فضای داخلی آشپزخانه فراهم می کند که در این قسمت نمونه هایی از این نوع طراحی را آورده ایم.

جزیزه متحرک