دکور نمونه دوم:
تفکیک فضاهای اداری از جمله موارد مهم در دکوراسیون اداری است که علاوه بر زیبایی بصری بر کیفیت کار کارمندان و عدم تداخل وظایف و مسئولیت ها و حفظ دیسیپلین اداری تاثیر مستقیم دارد.

دکور