طراحی سه بعدی آشپزخانه نمونه چهارم
گاهی طراحی کارهای کلاسیک ابزار چوب زیادی ندارند. اما عدم استفاده از ابزار شلوغ کلاسیک در فضاهای کوچک، خود هنری است که به زیبا تر شدن خروجی نهایی کمک میکند.

طراحی سه بعدی کابینت